ALGEMENE VOORWAARDEN en bepaling vanuit de wet op AVG

Inbeeld praktijk voor beeldende therapie Apeldoorn

ALGEMENE VOORWAARDEN en bepaling vanuit de wet op AVG

Aangepast: 2023-01-01

Op het moment dat u de hulp inroept en een behandeling of coaching aan zult gaan bij de beeldende therapie praktijk INBEELD, zal er sprake zijn van een geneeskundige behandelingsovereenkomst.

Hieronder zullen de rechten en plichten van zowel u als cliënt, als vanuit INBEELD benoemd worden. Van belang is dat zowel u als cliënt, als de therapeut van Inbeeld vaktherapie en coaching samen beslissen en afspraken maken over uw behandeling of begeleidingstraject. Deze zijn gebaseerd op de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO), van het ministerie van Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Mocht u meer informatie willen hebben verwijs ik u naar de website: https://www.dwangindezorg.nl/rechten/wetten/wgbo

In deze algemene voorwaarden van INBEELD praktijk voor beeldende vaktherapie en coaching wordt met de terminologie vaktherapeut eveneens de beeldende therapeut/coach van INBEELD praktijk voor beeldende therapie en coaching bedoeld. Om document leesbaar te houden benoem ik INBEELD wat staat voor zowel beeldende vaktherapie, coaching /begeleiding, als rouw- en verliesverwerking.

Wet op AVG:

In het kort staat hieronder beschreven welke verplichtingen INBEELD heeft betreft het verwerken en bewaren van uw persoonlijke gegevens ten aanzien van de wet op AVG (algemene wet verordening gegevens bescherming).

UW PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende vaktherapeut en coach een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, van u zelf, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverleners, bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik zal mijn uiterste best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • Zorgvuldig omgaat met uw persoonlijke en medische gegevens;
 • Ervoor zal zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.
 • Uw gegevens zal wijzigen, verwijderen of aanvullen als deze niet meer up to date zijn. Mocht dit noodzakelijk zijn voor facturatie of uw behandeling. Over deze wijziging als aanvulling zal ik uw toestemming vragen.

Als uw behandelende vaktherapeut/coach heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing (supervisie/intervisie).
 • Een deel van de gegevens (naam, adres, geboorte datum) uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar, gemeente of Sociale Verzekeringsbank gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren of ik kan indienen aan de hand van geleverde productie bij desbetreffende gemeente.

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • Uw geboortedatum
 • Uw SVB-klantnummer (indien wettelijk verplicht)
 • De datum van de behandeling
 • Een korte omschrijving van de behandeling zoals voorgeschreven door de zorgverzekeraar, gemeente of Sociale Verzekeringsbank en indien van toepassing de bijbehorende prestatiecode. Bijvoorbeeld ‘behandeling vaktherapie’, intake of evaluatiegesprek etc.
 • De kosten van het consult

Wet op privacy betreft kinderen tot 16 jaar:

 • Het intake formulier bij aanvang van behandeling wordt zowel door ouders ondertekend als het kind tussen de 12 en 16 jaar is.
 • Op het moment dat uw kind boven de 18 jaar is zullen alleen de gegevens van het kind genoteerd worden. Mocht het noodzakelijk zijn voor behandeling dan zal u als ouder wel op de hoogte worden gebracht dat uw gegevens genoteerd zijn in de intake.
 • Kinderen die boven de 12 jaar zijn mogen zelf beslissen welke informatie uit het cliënten dossier gedeeld wordt met ouders. Via de intake formulier vraag ik toestemming aan zowel uw kind als uzelf toestemming of dit wel gedeeld mag worden of niet aan het kind.

Bijzondere persoonsgegevens:

Om mijn werk goed te kunnen uitvoeren en te kunnen kijken vanuit een holistische visie zal ik genoodzaakt zijn om in uw intake formulier als behandelplan en (eind)evaluaties bijzondere gegevens te noteren. Middels zowel het intake formulier als tijdens behandelplan besprekingen en (eind)evaluaties kan na overleg met u, u toestemming geven, dingen nog wijzigen of laten intrekken mocht dat nodig zijn.

Bijzondere persoonsgegevens kunnen gaan over:

Gezondheid, geloofsovertuiging, afkomst, gezinssituatie, relatie met omgeving/gezin/familie/ vrienden, woonsituatie /wel of geen partner, werk/school/ dagbesteding, eerdere behandelingen bij andere professionals, lichamelijk, fysiek-, geestelijk/emotioneel welbevinden.

AANSLUITENDE VOORWAARDEN BETREFT PRAKTIJK VOERING EN WET OP AVG:

ARTIKEL 1. AANMELDING EN AFSPRAKEN

1.1 Behandeling geschied volgens afspraak tussen mij een client en/of betrokken ouders/verzorgers van het kind.

1.2 Vaktherapie wordt door de meeste zorgverzekeraars in aanvullende pakketten vergoed. Op de website www.inbeeldtherapie.nl staat een overzicht van de vergoedingsmogelijkheden zoals bekend bij onze vakvereniging FVB en NFG. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor eventuele declaraties bij de zorgverzekeraar.

1.3 Cliënt kan zonder verwijzing van een arts of specialist bij de vaktherapeut in behandeling komen. Echter indien aanvullende informatie vereist is, zal de vaktherapeut contact opnemen met uw huisarts. Indien vaktherapeut observeert dat voor cliënt andersoortige hulp gewenst is, verwijst vaktherapeut cliënt terug naar de huisarts. Uiteraard gebeurt dit in overleg met cliënt en met goedkeuring van de cliënt.

Of u komt via verwijzing vanuit gemeentelijke toegang, CJG of WMO. Voorafgaand zal er met betrokken partijen een overleg/keukentafel gesprek plaatsvinden. Waar aan de hand van in samenspraak met cliënt en evt. betrokken netwerk besproken worden hoelang de duur van behandeling/coaching/begeleiding is. Welke doelen en duur ingezet worden. Mocht er zich in dit proces andersoortige hulp/ondersteuning nodig zijn zal ik u helpen wederom contact te leggen met gemeentelijke toegang, CJG of WMO.

1.5 Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dient de cliënt tenminste 24 uur van tevoren telefonisch af te zeggen. Dit geldt ook voor de eerste afspraak. Niet tijdig afgezegde afspraken worden in overleg met client volledig in rekening gebracht.

1.6 Een zitting duurt tussen de 55 en 90 minuten.

1.7 Voor vragen, afspraken en/of informatie kunt u bellen met 06 4181 7524.
U kunt een bericht achterlaten op de voicemail en dan bel ik u zo snel mogelijk terug.

U kunt ook mailen naar info@inbeeldtherapie.nl.

ARTIKEL 2. DOSSIERVOERING

Doeleinden van de persoonsgegevens die door mij worden verwerkt:

Voor de wijze van hoe ik met uw persoonsgegevens om ga kan u lezen in het eerste deel “ALGEMENE VOORWAARDEN en bepaling vanuit de wet op AVG” u tekent voor toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens, als voor de persoonsgegevens van uw kind onderaan het intake formulier als u bij INBEELD in behandeling of coaching/begeleiding gaat komen!

Behalve de AVG, zijn de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst) en de beroepscode van mijn beroepsvereniging en de Richtlijnen voor de Vrijgevestigde Vaktherapeut van toepassing op mijn werk. Deze zijn van invloed op de doeleinden waarvoor ik persoonsgegevens vastleg. Om die reden ga ik als volgt om met de persoonsgegevens en uw persoonsgegevens ook:

2.1 De vaktherapeut/ zorgverlener is wettelijk verplicht tot dossiervoering. Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) ben ik als zorgverlener verplicht een medisch dossier bij te houden. Dossiervoering is ook nodig om de voortgang van het proces te kunnen bewaken. De hoofdregel voor het bewaren van medische dossiers staat in de WGBO tot 20 jaar.

Deze wet regelt dat mensen het recht hebben om hun zorgverlener te vragen om de gegevens eerder te vernietigen. Als therapeut dien ik hieraan gehoor te geven. Tenzij een bepaald voorschrift of specifieke wet bepaalt dat de gegevens moet bewaren. In het belang van iemand anders of omdat de gegevens nodig zijn voor het leveren van zorg.

Als de cliënt vraagt om vernietiging van zijn of haar medisch dossier? Dan moet ik als zorgverlener binnen 3 maanden aan dit verzoek voldoen. Hieraan voorafgaand ontvang ik graag van u een getekende brief met verzoek tot vernietiging.

Het kan zijn dat ik het verzoek afwijs, dan zal ik de reden aan u schriftelijk versturen.

Als ook bij het verwijderen van een onderdeel uit het medisch dossier? Zal ik in het dossier vermelden dat een deel van de gegevens op verzoek van de patiënt is verwijderd.

2.2 Het dossier is en blijft eigendom van de vaktherapeut/zorgverlener. 20 Jaar na afronding van het proces met de cliënt wordt het dossier vernietigd. Gerekend vanaf de datum van vastlegging van ieder afzonderlijk gegeven. De termijn kan langer zijn indien dit noodzakelijk is met het oog op de behandeling (bijvoorbeeld indien iemand een chronische ziekte heeft).

2.3 In het dossier worden de volgende zaken opgenomen: basisgegevens (naam, adres, telefoon, e-mail), verslag van de intake, verleende toestemming voor overleg met derden, achtergrondinformatie, het behandelplan, de sessie- en/of observatieverslagen, uiteindelijk de reden van uitschrijving en de resultaten van de behandeling. Derden mogen cliëntdossiers niet inzien, tenzij cliënt of ouders van cliënten onder de 16 jaar, hier schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.

2.4 Cliënt kan zijn/haar dossier inzien, maar niet meenemen. Cliënt doet een schriftelijke aanvraag voor inzage bij de vaktherapeut.

2.5 Persoonlijke aantekeningen van de vaktherapeut zijn niet voor inzage van de cliënt en of derden.

 1. Inzagerecht van nabestaanden

Nabestaanden hebben een wettelijk recht op inzage in het dossier van een overleden cliënt. Wat wettelijk is vastgelegd vanaf jan 2020.

Omstandigheden waaronder uw nabestaanden inzage kunnen krijgen:

 • Wanneer de patiënt bij leven hiervoor toestemming heeft gegeven;
 • Wanneer op grond van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) een mededeling van een incident is ontvangen;
 • ‘Voor eenieder’ op grond van een zwaarwegend belang;
 • Voor de ouders en voogd van een overleden kind < 16 geldt een bijzondere regeling voor inzage.

Mocht een van uw nabestaanden inzage willen hebben in uw dossier kunnen ze dit door middel van een ondergetekende brief met verzoek aan mij overhandigen.

Voor verder informatie betreft verwijs ik u naar: https://www.knmg.nl/advies-richtlijnen/dossiers/behandelingsovereenkomst.htm

ARTIKEL 3. GEHEIMHOUDING

3.1 De vaktherapeut/zorgverlener is verplicht tot geheimhouding van alle informatie die zij in het kader van de vaktherapie van de cliënt of uit andere bron heeft verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Medewerkers van vaktherapie praktijk zijn via een arbeidscontract aan een geheimhoudingsplicht gebonden.

3.2 Minderjarigen

Volgens de patiënten rechten uit de WGBO komen de wilsbekwame minderjarige tussen 12-16 jaar zelf en de ouder(s) met gezag toe. Ouder(s) van minderjarigen tot 16 jaar hebben medebeslissingsrecht over de behandeling. Ouders hebben recht op informatie en inzage in het dossier, wanneer dit gekoppeld is aan het medebeslissingsrecht voor de behandeling. Er bestaat een uitzondering op dit inzagerecht, namelijk wanneer de professional van mening is dat de uitoefening van bepaalde patiënten rechten indruist tegen het belang van de patiënt. Wilsbekwame patiënten van 12 jaar en ouder zijn zelf bevoegd om toestemming te verlenen voor doorbreking van de geheimhouding.

Jongeren boven de 16 jaar hebben als eerste recht van inzage in de rapportages alvorens ouder/verzorgers deze te zien krijgen.

3.3 In geval van een zeer zorgelijke, levensbedreigende of suïcidale situatie m.b.t. de cliënt zal de therapeut/zorgverlener genoodzaakt zijn contact op te nemen met ouders en/of behandelaar, dan wel crisisdienst. Evt waar nodig of noodzakelijk een protocol meldplicht uit te voeren.

ARTIKEL 4. BETALINGSVOORWAARDEN tav cliënten via zorgverzekering.

4.1 Creatieve (vak)therapie

 • Alle bedragen zijn inclusief BTW, materialen en verslaglegging.
 • Tariefswijzigingen worden vooraf bekend gemaakt.

4.2 De declaraties worden door de vaktherapeut aan de cliënt of diens wettelijke vertegenwoordiger gefactureerd. Deze dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan o.v.v. het factuurnummer, naam cliënt en datum.

4.3 Indien het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen is voldaan, is de cliënt in verzuim zal er een betalingsherinnering volgen.

4.4 Indien de cliënt na een betalingsherinnering niet binnen de daarin vermelde redelijke termijn alsnog aan zijn/haar verplichtingen heeft voldaan, is de vaktherapeut gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daarmee te belasten.

4.5 De vaktherapeut is niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade die de cliënt geleden heeft door het bezoeken van de praktijk of een behandeling. Dit behelst ook zoekgeraakte spullen of materialen van de cliënt voor, tijdens of na een bezoek aan de praktijk.

ARTIKEL 6. VERKLARING ARBEIDSRELATIE (VAR)

Vaktherapeut en cliënt verhouden zich in de vaktherapie nimmer tot elkaar als in een arbeidsrelatie. Vaktherapeut werkt als zelfstandige of als freelancer. Op grond hiervan kan de cliënt nooit verplicht worden tot het betalen van kosten die verbonden zouden zijn aan een arbeidsrelatie (zoals werkgeversbelastingen). Dit geldt ook voor bedrijven wiens medewerkers als cliënt gebruik maken van de diensten van de vaktherapeut.

Artikel 7. AANSPRAKELIJKHEID

Indien vaktherapeut aansprakelijk is bevonden voor geleden schade naar aanleiding van de vaktherapie, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:

7.1 De aansprakelijkheid van de vaktherapeut voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.

7.2 Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van therapeut beperkt tot de factuurwaarde van een sessie van de bedoelde cliënt.

7.3 In afwijking van hetgeen in lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een behandeling met een looptijd langer dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste drie maanden verschuldigde honorariumgedeelte van die cliënt.

7.4 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de vaktherapeut.

ARTIKEL 8. KLACHTENREGELING

8.1 Indien cliënt een klacht heeft, wendt hij zich tot de vaktherapeut van INBEELD praktijk voor beeldende therapie. Cliënt en de beeldende therapeut zullen proberen tot een oplossing te komen.

8.2 Indien uit dit gesprek niet de gewenste oplossing volgt, kan de cliënt de klacht schriftelijk richten aan de klachtencommissie van de beroepsvereniging FVB (Federatie Vaktherapeutische Beroepen). De klachtencommissie bemiddelt, stelt eventueel een onderzoek in en doet een aanbeveling. Zie ook de website van INBEELD voor overige informatie. Pagina ‘WKKGZ-informatie voor cliënten” met hierin informatie welke route de client te doorlopen.

8.3 de folder over de klachtenprocedure is aanwezig in de praktijkruimte.

ARTIKEL 9. GESCHILLEN

9.1 Indien partijen het niet eens kunnen worden op grond van onderling overleg, deze algemene voorwaarden of algemene gangbaarheid, is uiteindelijk de Nederlandse Wet maatgevend.